</p>
<div style=" font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> تأثیر مسئولیت پذیری، صداقت، احترام و انصاف در رضایت مشتری</div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">تعداد صفحات :2 </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> قیمت: رایگان  </div>
<p>

تأثیر مسئولیت پذیری، صداقت، احترام و انصاف در رضایت مشتری
تعداد صفحات :2
قیمت: رایگان

 </p>
<div style=" font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> احکام خرید و فروش و قیمت گذاری در اسلام</div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">تعداد صفحات :3 </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> قیمت: رایگان  </div>
<p>

احکام خرید و فروش و قیمت گذاری در اسلام
تعداد صفحات :3
قیمت: رایگان

</p>
<div class="matn"> انواع روش های خلاقیت فردی </div>
<div class="matn">تعداد صفحات :6 </div>
<div class="matn"> قیمت: 2000  تومان       </p></div>
<p>

انواع روش های خلاقیت فردی
تعداد صفحات :6
قیمت: 2000 تومان

</p>
<div class="matn"> 6 شرکت موفقی که در کسب و کار خود شکست خوردند </div>
<div class="matn">تعداد صفحات :6 </div>
<div class="matn"> قیمت: 1000  تومان       </p></div>
<p>

6 شرکت موفقی که در کسب و کار خود شکست خوردند
تعداد صفحات :6
قیمت: 1000 تومان

</p>
<div style=" font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">    راه های تقویت تفکر انتقادی </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">تعداد صفحات :3 </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> قیمت: 1000  تومان       </p></div>
<p>

راه های تقویت تفکر انتقادی
تعداد صفحات :3
قیمت: 1000 تومان

 </p>
<div style=" font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">    5 نمونه از موجوداتی که خالق هستی کار تیمی را به صورت غریزی در سرشتشان نهاده  </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;">تعداد صفحات :3 </div>
<div style="font-size:15px; text-align:right; color:#000000; line-height:30px;"> قیمت: 1000  تومان  </div>
<p>

5 نمونه از موجوداتی که خالق هستی کار تیمی را به صورت غریزی در سرشتشان نهاده
تعداد صفحات :3
قیمت: 1000 تومان

</p>
<div class="matn"> نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در حمایت از کسب وکارها </div>
<div class="matn">تعداد صفحات :6 </div>
<div class="matn"> قیمت: 1000  تومان       </p></div>
<p>

نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در حمایت از کسب وکارها
تعداد صفحات :6
قیمت: 1000 تومان

office
موضوع: کاربرد هر یک از نرم افزارهای ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس و outlook را در محیط کار مشخص نمایید.
تعداد صفحات:5
فرمت: PDF
قیمت : رایگان