6 شرکت موفقی که در کسب و کار خود شکست خوردند

همه ساله در دنیا تیم‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی دچار تغییر ناگهانی می شوند. در محیط رقابتی جدید هیچ شرکتی نمی‌تواند تنها به پشتوانه عملکرد موفقیت‌آمیز خود آینده‌ای تضمین‌شده برای خود تصور کند. مزایای رقابتی به سرعت ایجاد شده، از بین رفته و دوباره ایجاد می‌شدند. تیم‌های موفق به دلایل مختلفی چون تمرکز بیش از حد بر رفتار فعلی و ناتوانی در کشف روش های جدید، در نظر نگرفتن هزینه های پنهان توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری کم برای اهداف بزرگ و همراستا نکردن مدل کسب و کار با تغییرات محیطی و دلایل دیگر با شکست مواجه می شوند. در این تحقیق، تیم‌های موفقی که در کسب و کار خود شکست خوردند را معرفی و بررسی می‌نماییم .

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 4
قالب بندی: word  و PDF
بها : 10,000ریال