موضوع : تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تعداد اسلاید:23
فرمت: power point
قیمت : 7000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : مهارت های مذاکره
تعداد اسلاید:11
فرمت: power point
قیمت : 3000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : فرهنگ و تجارت
تعداد اسلاید:25
فرمت: power point
قیمت : 7000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : اقتصاد جهانی
تعداد اسلاید:27
فرمت: power point
قیمت : 7000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : تجارت جهانی
تعداد اسلاید:20
فرمت: power point
قیمت : 5000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : ارز خارجی و بازارهای سرمایه جهانی
تعداد اسلاید:34
فرمت: power point
قیمت : 10000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : فرصت ها و چالش های جهان مسطح
تعداد اسلاید:45
فرمت: power point
قیمت : 10000 تومان

دریافت فایل انگلیسی

موضوع : مدیریت منابع انسانی در تجارت
تعداد اسلاید:24
فرمت: power point
قیمت : 5000 تومان

دریافت فایل انگلیسی