نقشICT درتوسعه تعاونی های روستایی

فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) يكي از شاخصهاي توسعه پايدار محسوب مي شود كه درعصر حاضر مي توان به پشتوانه آن نيازهاي جامعه روستايي را برطرف نمود وبه كمك آن زمينه وبستر مناسبي براي حركت به سوي توسعه پايدار را ايجاد نمود. درواقع برقراري پيوند و ارتباط و همكاري متقابل بين جمعيت روستايي وشهري از طريق شيوه نوين ارتباطات براي بهبود وضعيت معيشت روستاييان فراهم خواهد شد. ولی براساس مطالعات صورت گرفته، روستاییان، مدیران روستایی واعضای تعاونی از ICT و نقش آن در توسعه اطلاع کمی دارند و به دلیل عدم آگاهی از کاربردهای این تکنولوژی مدرن و نیز سنتی بودن بازار تجارت در محدوده مورد مطالعه موجب شده است که هنوز درزمینه خدماتی مانند خریدو فروش محصولات تولیدی، دسترسی به دانش و آگاهی درتمامی رشته و … از این تکنولوژی استفاده چندانی نشود. درنهایت اگر چه این دفاتر دارای تاثیرات مثبتی بر روی روستاها به جهت آسان نمودن برخی امور اداری و اجتماعی در روستاها شده است بطوریکه پرداخت قبوض آب و برق وگاز از طریق این دفاتر موجب شده است تا مراجعات حضوری به شهرهاکه متحمل هزینه حمل و نقل نیز بوده ، برداشته شده و روستاییان از طریق این دفاتر توانستند امور اداری خود را انجام دهند اما درخصوص بازاریابی محصولات کشاورزی، افزایش دانش وآگاهی کشاورزان، آموزش و بسیاری از موارد دیگر هنوز استفاده زیادی نشده است.
محتویات تحقیق
 • توسعه پایدار روستایی
 • برنامه ريزي توسعه روستايي
 • ICT
 • تعاونی
 • تاريخچه ICT روستايي در جهان و ايران
 • محدوديتهاي اصلي توسعه ICT در روستا
 • آموزش الكترونيكي در روستا
 • فناوری اطلاعات و کاهش مهاجرت و رفت و برگشت های روستا به شهر
 • كاربردهاي ICT در روستا
 • نتیجه گیری
 • منابع