درباره زندگی یکی ا ز شهدای جنگ تحمیلی شهر، روستا یا محله ی خود تحقیق کنید.