6 الگوریتم فشرده سازی تصویر

فشرده سازی تصویر شامل کاهش میزان داده های مورد نیاز برای نشان دادن تصاویر دیجیتال و نهایتا کاهش هزینه انتقال و ذخیره سازی می باشد . اساس تمام روشهای فشرده سازی کنار گذاردن برخی از اطلاعات و داده ها است . ضریب یا نسبت فشرده سازی ، میزان و در صد کنار گذاشتن اطلاعات را مشخص می کند در ذخیره سازی، انتقال اطلاعات آسان تر میشود و پهنای باند و فرکانسی مورد نیاز کاهش می یابد.
امروزه روشهای متعدد وپیشرفته زیادی برای فشرده سازی وجود دارد . فشرده سازی تصویر از این اصل مهم تبعیت می کند که چشم انسان حد فاصل دو عنصر تصویری نزدیک به هم را یکسان دیده و تمایز آنها را نمی تواند تشخیص دهد همچنین اثر نور و تصویر برای مدت زمان معینی در چشم باقی مانده و از بین نمی رود در مورد تصاویر متحرک اطلاعات از یک فریم به فریم دیگر فقط زمانی تغییر میکند که اطلاعات آن پیکسل تغییر کرده باشد یعنی اطلاعات زمینه ثابت و اطلاعات جسم متحرک به صورت مجزا ذخیره یا ارسال می شود به این ترتیب اطلاعات زیادی که ثابت هستند فقط در یک فریم ثبت می شوند و در فریم های بعدی از آن استفاده می شود.
در این تحقیق به مطالعه 6 الگوریتم فشره سازی تصویر پرداختیم : فشرده سازی فرکتالی، JPEG ، فشرده سازي تصوير با روش BTC، فشرده سازی تصویر بر اساس SVD ، تبدیل موجک و تبدیل کانتورلت.

 محتویات تحقیق
  تعریف فشرده سازی تصویر
   کاربردهای فشرده سازی تصویر
    الگوریتم های فشرده سازی

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 20
قالب بندی: PDF
بها : 50000 ریال