رابطه ی بکارگیری استراتژی های مدیریت در ارتباط با رضایت مشتریان

توسعه شگفت انگيز فن آوري اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنياي بانكداري را به سرعت دگرگون ساخته است. براين اساس در اين پروژه، نقش خدمات نوين بانكي در جذب مشتري و بهبود كارايي بانک ها با تأكيد بر هزينه و وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان رشت مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه مشتريان و مديران و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماري به ترتیب به حجم416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه براي جمع آوري نظرات نمونه آماری در تحقيق استفاده گرديد. روایی پرسشنامه ها به طریق محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84/. و 92/. بدست آمد، تایید گردید. براي تحليل داده هاي پرسشنامه و آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون نسبت و جداول توافقي و نيز آزمون كي دو، و براي بررسي ارتباط بين مشخصات عمومي پاسخگويان( متغیر های تعدیل کننده) با تعداد انواع خدمات نوين بانكي مورد استفاده، از آناليز واريانس يكطرفه و آزمون دانكن كمك گرفته شده است. نتايج نشان داد كه خدمات نوين بانكي باعث افزايش رضايت مشتريان بانكهاي سپه شهرستان رشت شده است ولی اين خدمات به افزايش كارايي (كاهش هزينه و وقت کارکنان) در شعب بانك منجر نشده است.
رضایت مشتری