معماری نرم افزار و سبک های آن

تحليل، طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي اطلاعاتي به منظور حل مسائل گوناگون و پردازش اطلاعات و داده‌ها صورت مي‌گيرد. با گذشت زمان و بزرگ‌تر و پيچيده‌تر شدن مسائل و همچنين افزايش قابل توجه حجم اطلاعات و تنوع و گوناگوني آن‌ها، تعداد اجزاء و عناصر سيستم‌هاي اطلاعاتي نيز افزايش يافته و همچنين ساختار اين عناصر و سازماندهي سيستم‌هاي اطلاعاتي پيچيده‌تر شده است. از طرفي امروزه سيستم‌هاي اطلاعاتي نه فقط براي حل يک مسئله بلکه براي حل مجموعه اي از مسائل که اصطلاحا به آن‌ها فضاي مسئله گفته مي‌شود، توسعه مي‌يابند. همه اين‌ها باعث شده ‌است که مقوله طراحي در چرخه حيات نرم افزار خود به صورت موضوعي مهم و پيچيده تبديل شده و براي غلبه بر آن، اين فاز به طراحي سطح بالا و طراحي با جزئيات شکسته شده‌است و مفهوم معماري نرم‌افزار به عنوان يک راه حل براي طراحي سطح بالا در مسائل پيچيده مطرح است.
يک معماري نرم‌افزار در حقيقت ساختار يک مجموعه راه حل، براي فضاي مسئله را توصيف مي‌کند و از طریق تجزيه شدن و شکستن فضاي مسئله به بخش‌هاي کوچکتر، تعيين مشخصه‌هاي عمومي و کلي هر بخش و يافتن راه حل براي مجموعه اي از بخش‌هايي که خصوصيات مشترک دارند و در قالب يک مؤلفه قرار مي گيرند، حاصل مي شود.

محتویات تحقیق
تعریف معماری
انواع معماری
معماری نرم‌افزار
اجزای معماری نرم‌افزار
چرخه کاری معماری نرم افزار
مراحل فرایند معماری نرم‌افزار
تعريف سبک معماري
انواع سبک‌هاي معماري
مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات18
فرمت: PDF
قیمت : 1000 تومان