جنگل های حرا در ایران

در این تحقیق در مورد وضعیت جنگل های حرا در ایران، ویژگی های درختان حرا و نقش این جنگل ها در حفظ گونه های جانوری و زندگی مردم مطالبی فراهم آورده شده است.