راه های تقویت تفکر انتقادی

تفکر انتقادی به معنی بررسی کردن و ارزیابی مسائل قبل از پذیرفتن می‌باشد. مهارت تفکر انتقادی، هنر استفاده از دلیل و منطق برای تحلیل عقاید و مسائل است. در حقیقت، مهارت تفکر انتقادی، بیشتر یا سخت تر فکر کردن نیست؛ بلکه بهتر فکر کردن است. اگر مهارت تفکر انتقادی را در خودتان پرورش دهید، زندگی تان سرشار از کنجکاوی هوشمندانه خواهد شد.
ایجاد تفکر انتقادی را می‌توان یکی از اهداف اساسی نظام تعلیم و تربیت در سطح جهانی انگاشت که جزء جدایی‌ناپذیر هر نظام آموزشی است. زیرا در فرایند آموزش باید ضمن تقویت روحیة انتقادپذیری در معلمان، روحیة انتقاد کردن و زمینة بررسی و تحقیق را در شاگردان به وجود آورد.
مدرسه باید دانش‌آموزان را متفکرانی موفق بار آورد اما راه‌های رسیدن به این هدف یکسان نیست. در این تحقیق به روش هایی که معلمان می توانند اتخاذ نمایند تا روحیه تفکر انتقادی در دانش آموزان شکوفا شود، پرداخته شده است. همچنین روش های آموزش تفکر انتقادی به کودکان، توسط پدر و مادر ذکر شده است.

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 4
قالب بندی: PDF و WORD
بها : 10,000ریال