مشخصات فایل
زبان : انگلیسی

تعداد صفحه : 21

فرمت : PDF

رشته: مهندسی صنایع

تاریخ انتشار: 2017

The Internal and External Customer Focused Process Improvement and the Performance Analysis Studies in Healthcare Systems

Abstract

Purpose: The main contribution of this paper is to generate an optimum solution for capacity planning and appointment scheduling issues, which are frequently encountered in clinical flows with various route and treatment periods at dental hospitals

Design/methodology/approach: It is essential to define the system well in order to ensure that the working staff and patients use their time very efficiently and that the process flows continuously. By having examined a sample healthcare system through the help of a studyaddressed in such context, studies on process improvement in line with the dissatisfactions of the working staff and patients have been carried out. Within the scope of the study, the operation of 7 Departments in a dental hospital undergoing a treatment process have been reviewed andexamined. The problems encountered as result of the observations made are discussed in detail, and formerly and recently designed system performance analyses are conducted by having performed the respective process improvement studies. The relevant samplings of this study aremodeled via the Arena Simulation Program. The data of the previous four months is used in theparameters, which are used through the modellings. The system data are entered by taking into account seasonal characteristics of the data

Findings: The analyses are made as a consequence of such study that has been addressed, it is established that the efficiency of the internal customers of the hospital increases substantially, and that the waiting durations of the dental patients decrease and in turn, the external customer satisfaction increases drasticall

بهبود فرایند متمرکز بر مشتری داخلی و خارجی و کارایی مطالعات تحلیلی در سیستم های مراقبت بهداشتی

چکیده

هدف: سهم اصلی این مقاله ایجاد راه حلی بهینه برای برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی ملاقات است که اغلب در کلینیک های دندانپزشکی با روش و دوره های درمانی مختلف، با این موارد مواجه می شوند.

طرح/متدلوژی/رویکرد

تعریف سیستمی مناسب برای اطمینان از اینکه کارکنان و بیماران از زمانشان به طور مناسبی استفاده می کنند و کارها به طور پیوسته انجام می شود، ضروری است.

با بررسی یک سیستم مراقبت های بهداشتی و با کمک یک مطالعه انجام شده در این حوزه، مطالعاتی در بهبود فرایند نارضایتی کارکنان و بیماران انجام شد. در این مطالعه، عملیات  هفت دپارتمان در کلینیک دندانپزشکی که فرایند درمان را انجام می دادند، مرور و بررسی شد. مشکلات مشاهده شده با جزئیاتش مورد بحث قرار گرفت و تجزیه و تحلیل کارایی سیستم طراحی شده سابق و جدید، با مطالعات بهبود یافته مربوطه انجام شد.

نمونه های این مطالعه با برنامه شبیه ساز Arena مدلسازی شده اند. داده های چهار ماه قبلی در پارامترهای مدلسازی استفاده شدند. داده های سیستم با در نظر گرفتن مشخصه های فعلی داده، ورود داده شدند.

یافته ها: تجزیه و تحلیل نتایج این مطالعه، نشان داد که کارایی مشتری های  داخلی بیمارستان افزایش می یابد و زمان انتظار بیماران دندان کاهش یافته و به نوبه خود، رضایت مشتری های خارجی به شدت افزایش می یابد.

translate