تعبیرخواب شما بر اساس روانشناسی

آیا خواب ها آینده را پیش بینی می کنند؟

خواب دریچه ای به سمت ناخودآگاه است. ناخودآگاه به تمام توانایی های بالقوه ما، تجربیات به ظاهر فراموش شده و تجربیات و عادات نیاکانمان که با کدهای ژنتیکی به ما ارث رسیده اند و از وجودشان به ظاهر بی خبریم، آگاه است و بر اساس این اطلاعات گاهی رفتارها و تصمیمات ما در آینده را پیش بینی می کند و با رمزگشایی خواب ها می توانیم از پیام های ناخودآگاه در راه زندگی آرام تر و زیباتر سود ببریم.

هشدارهای ضمیر ناخودآگاه بر اساس رمزگشایی خواب

گاهی در زندگی روزمره تصمیمات و رفتارهایی داریم که برای خودمان نیز تعجب انگیز است. گاهی خود را بابت این تصمیمات شماتت می کنیم و گاهی از واکنش هوشمندانه تر از تصوراتمان به وجد می آییم. غافل از آنکه هوشیاری ما در طول روز تحت تاثیر آن نیمه ناهوشیاری است که در طول شب نیز به فعالیت خود در عالم رویا ادامه می دهد یعنی تصمیماتی که به ظاهر توسط خودآگاهمان گرفته می شود تحت سلطه پنهان ناخودآگاهمان قرار دارد و ناخودآگاه به وسیله خواب دیدن به ا در مورد توانایی های شکوفا نشده ی خود، خطرات احتمالی که در آینده ما را تهدید می کند و حتی پیشاپیش می تواند نویدبخش شادی هایی باشد که در آینده انتظارمان را می کشند.
تعبیرخواب بر اساس اصول روانشناسی

کابوس

آیا خواب های ترسناک تعبیر بد دارند؟

 

گاهی خواب های آشفته یا به اصطلاح کابوس ها ما را به شدت از اتفاقات آینده می ترساند، از طرفی گاهی رویاهای شیرینی می بینیم که بی صبانه منتظر به حقیقت پیوستن آن در واقعیت هستیم. اما خواب های ما نیاز به رمزگشایی دارند زیرا بسیاری از همان کابوس های ترسناک در اثر واکنش “جبران” به وجود می آید که در واقع تعبیرشان خلاف ظاهر ترسناکشان می تواند برایتان سودمند باشد و همین طور در پس بسیاری از رویاهای شیرین، هشداری از ناخودآگاه برای تصمیمات آینده شما و عادت های امروز و پیش بینی رفتارهای فردایتان وجود دارد.
بنابراین رمزگشایی خواب ها به دست روانشناسی که در این حیطه آموزش بسیار دیده می تواند شما را از ضمیر ناخودآگاهتان باخبر کند و پیام های این پادشاه نشسته در سایه را (ناخودآگاه) برایتان رمزگشایی کند. 

آیا نمادها و وقایع در خواب های همه معنای مشابهی دارد؟

بسیاری از ما به محض خواب دیدن به دنبال معنی کردن اجزای خوابمان در سایت ها یا کتاب های تعبیر خواب معبرین مشهور می رویم.
در این تعبیرها خواب افراد مختلف در هر کجای دنیا و با هر فرهنگ و هر طرز زندگی یک تعبیر واحد می شود. اگرچه در بعضی موارد به علت تجارب ملی و تابوها و ترس های مشترک بین افراد یک فرهنگ مشترک می تواند بعضی از نمادها در خواب های افراد مختلف، تعبیر نسبتا مشابهی داشته باشدولی در بسیاری از خواب های دیگرمان که تعدادشان خیلی بیشتر است، تعبیرشان بر اساس روحیات و نیازهای هر فرد متفاوت خواهد بود، به طور مثال خواب مار برای فردی که فوبیای مار دارد با کسی که حیوان خانگیش مار است، تعبیر دیگری خواهد داشت و پیام متفاوتی با این خواب از ضمیر ناخوادآگاه به این دو فرد ارسال شده است که به کمک علم روانشناسی در تعبیر خواب می توان آنها را رمزگشایی کرد.
تعبیر خواب