نقش اطلاعات جغرافیای Gis در توسعه روستایی و کشاورزی

شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاهای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا ریشه بسیاری از مشکلات و عقب ماندگی ها مثل فقر گسترده، نابرابری ، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی قرار دارد. روستاها و مناطق کشاورزی کشور به عنوان کانون زندگی و حیات جمعی بخش اعظمی از جمعیت کشور و همچنین مرکز تولید مواد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی، اشتغال زایی، خودکفایی، کنترل مهاجرت و توسعه پایدار ملی دارند. از سویی تکنولوژی اطلاعات و ارتباط به عنوان یک پدیده نوین در تمام جنبه های زندگی و تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرات فراوانی را بر جای گذاشته است.
لذا برنامه ریزی برای توسعه جامع مناطق روستایی با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی امری ضروری است. سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، به عنوان یک ابزار ارزشمند و دقیق از مزایای بی شماری در برنامه ریزی عمران روستایی و توسعه کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دارد. تحقیق حاضر در پی نشان دادن برخی از جنبه های کاربردی و قابل استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه روستایی است. این تحقیق از نوع توصیفی است و به صورت مروری و بررسی منابع مکتوب، جستجو در شبکه اینترنت و پایگاه های اطلاع رسانی تهیه شده است. با توجه به یافته های تحقیق در صورت آشنایی و بهره برداری صحیح از سیستم اطلاعات جغرافیایی می‌توان در جهت توسعه و عمران روستایی گام های بلندی برداشت.
برای دانلود کامل مقاله بر خرید کلیک نمایید.

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:9
فرمت: PDF
قیمت: 2000 تومان