‌كليات تحقيق- بررسی امكان کاربرد سیستم هزينه يابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

1-1- تشريح و بيان موضوع
امروزه بسياري از شركتها به منظور ادامه بقاء در بازارهاي رقابتي كه با تغييرات سريع تكنولوژي همراه است ناگزيرند با استفاده از روش هاي نوين در جهت بهبود مستمر كيفيت و كنترل و كاهش بهاي تمام شده محصولات خود بكوشند.
در چنين شرايطي شركتهاي بسياري در حال تغيير و تحول در سيستم هاي اطلاعاتي خود و دوري جستن از سيستم هاي سنتي و حركت به سوي مديريت هزينه ها با ديدگاه كنكاش گرايانه هستند. جدي شدن بحث رقابت در صنايع ايجاب مي كند كه به بحث كنترل هزينه ها نگاه جدي تري به عمل آيد.
كيفيت به عنوان پيش شرط و بليط ورود به ميدان رقابت جهاني نقش مهمي را ايفا مي كند. مشتريان به دنبال قيمت پايين تر، تأمين كنندگان به دنبال قيمت بالاتر، اتحاديه هاي كارگري به دنبال دستمزدهاي زيادتر و سها مداران به دنبال سهم بيشتري هستند. رقابت براي توليد محصولي بهتر با خصوصياتي مطلوبتر و قيمتي پايين تر صورت مي گيرد. موفقيت تجاري به نحوه ي مديريت تمام اين عوامل و ديگر عوامل دخيل، بستگي دارد.
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت توليدي، فعاليتهاي عمده ي فرايند توليد را شناسايي و سپس در يكي از چهار طبقه زير طبقه بندي مي كند:
الف) فعاليتهاي سطح واحد محصول
ب) فعاليتهاي سطح دسته محصول
ج) فعاليتهاي سطح محصول
د) فعاليتهاي سطح كارخانه
هزينه هاي سه طبقه اول از فعاليتها، با استفاده از محركهاي فعاليت كه تابع گرايش و تغييرپذيري هزينه هاي مورد تخصيص است. به محصولات تخصيص داده مي شود، اما هزينه هاي فعاليتهاي سطح كارخانه به عنوان هزينه هاي دوره تلقي شده يا بر مبناي اختياري به محصولات تسهيم مي شود.
هزينه يابي بر مبناي فعاليت را مي توان بسط تكامل يافته اي از روش تخصيص دو مرحله اي هزينه تلقي كرد كه شالوده ي سيستمهاي نوين حسابداري بهاي تمام شده است. در مرحله اول اين روش، هزينه هاي غيرمستقيم منابع به مخازن هزينه تخصيص مي يابد و در مرحله دوم، هزينه هاي انباشته شده در مراكز هزينه به محصولات)يا به ساير موضوعات هزينه) تخصيص داده مي شود. تخصيص معمولاً براي ارزيابي عملكرد مدير مسئول مركز هزينه و براي تعيين بهاي تمام شده ي محصولات بكار مي رود.

محتویات تحقیق
اهميت موضوع تحقيق
هدف و علت انتخاب موضوع
فرضيات تحقيق
قلمرو تحقيق
جامعه ي آماري