پیشرفتهای پزشکی کار بر ژنها

موضوع: گزارشی از پیشرفت های پزشکی یک ساله ی اخیر که با کار روی ژن ها صورت گرفته است.
سال 2017 در حوزه پزشکی بسیار پربار بود. این سال پر از دستاورد های بزرگ برای علم ژنتیک بود. در این گزارش مهمترین پیشرفت‌های پزشکی سال 2017 میلادی را به‌طور مختصر مورد بررسی قرار می د‌هیم.