نمونه هایی از رفتار غلط مخالفین علیه پیامبران الهی

وقتی انبیا از جانب خدا برای نجات بشریت به پیامبری برگزیده شدند، کسانی که نمی توانستند از منافع و تعصبات و مقام خود دست بکشند، به مخالفت با آنها پرداختند. حتی کسانی که خود را بندگان خاص خدا می دانستند نیز، چون هنگام آزمایش الهی پیش آمد، نتوانستند پا روی تمایلات نفسانی خویش بگذارند و به مخالفت با انبیا و فرستادگان خدا پرداختند. در این تحقیق، نمونه ای از آزارهای مخالفان علیه پیامبر اسلام، حضرت عیسی و حضرت علی تشریح شده است.