مواردی از نقش پذيری را در طبيعت پيدا کنيد.

نقش پذیری گونه خاصی از یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی یک جانور رخ داده و ارتباط عمیقی با رفتار غریزی وی دارد. حیوانات سازگاری با محیط و غلبه بر مشکلات را از طریق تجربه خودشان و از طریق مشاهده و تقلید در طول دورۀ زندگیشان یاد می گیرند، اما حیوانات در تعدادی از مراحل زندگی خود، نسبت به برخی فرایندهای یادگیری خاص حساسیت نشان می دهند. بسیاری از حیوانات و حتی انسان چنین دوره ای را زمانی می گذرانند که تجارب یادگیری خاص با اهمیت تر از زمان های دیگر هستند. این بدان معنی است که اگر یک فرد، با همان نوع تجربه در خارج از این دوره روبه رو شود، ممکن است اصلاً آن را یاد نگیرد. به این نوع یادگیری در اصطلاح نقش پذیری می گویند. در ادامه نمونه هایی از نقش پذیری جانداران در طبیعت را شرح می دهیم .

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 3
قالب بندی: PDF
بها : 10,000ریال