فصل سوم- روش شناسی تحقیق در ناهنجاری در بورس اوراق بهادار تهران

3-1 مقدمه
تحقيق حاضر به بررسي ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام ،ارزش گذاري زير قيمت و افت قيمت در بلندمدت ،در بورس اوراق بهادار تهران و برخي عوامل موثر بر آن ها ،مي پردازد.3-2جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از تعدادي از عناصر مطلوب مورد نظر كه حداقل داراي يك صفت مشخصه باشند؛صفت مشخصه ،صفتي است كه درميان تمامي عناصر جامعه آماري مشترك بوده و متمايز كننده جامعه مود نظر از ساير جوامع باشد.
باتوجه به توضيح فوق ، جامعه آماري اين تحقيق ،كليه شركت هايي است كه از تاريخ 75/1/01 تا 86/12/29 ، براي اولين بار اقدام به عرضه سهام خود نموده اند مشروط به اين كه :
• جزء شركت هاي سرمايه گذاري و واسطه گري مالي نباشند؛
• سال مالي آن ها به 29/12 ختم گردد؛
لذا،تعداد اعضاي جامعه آماري شامل 103 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به گونه اي كه كليه شرايط گفته شده را احراز نموده اند . نمودار شماره 3-2 ، تصويري از مراحل انتخاب جامعه آماري را نشان مي دهد.

….


محتویات تحقیق
نمونه آماري
چهارچوب مفهومي تحقيق
متغير هاي تحقيق
ابزار و نحوه جمع آوري داده ها
روايي داده ها
پايايي داده ها
روش تجزيه و تحليل داده ها

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 17
فرمت: PDF
بها: 5000 تومان