فصل چهارم

4-1 مقدمه
پس از جمع آوري داده هاي مورد نياز ،در اين قسمت از تحقيق، با بهره گيري از روش هاي آماري و با استفاده از نرم افزار spss به بررسي متغيرها و روابط ميان آن ها پرداخته مي شود.4-2توصيف داده ها
به منظور درك بيشتر متغيرهاي تحقيق ،لازم است تا پيش از انجام هرگونه تجزيه و تحليل، داده ها توصيف شوند كه اين امر گام مهمي جهت تشخيص الگوي حاكم بر آن ها و نيز پايه اي براي تبيين روابط ميان متغيرهاي پژوهش خواهد بود.
مطابق بررسي هاي صورت گرفته در سال هاي مورد بررسي،بيشترين تعدادIPO در بورس اوراق بهادار تهران طي سال 1382 و كمترين ميزان مربوط به سال 1385 است؛ طي سال 1382 نيز،بيشترين تعداد عرضه عمومي اوليه در اسفند ماه و كمترين نيز مربوط به ماه هاي فروردين و شهريور مي باشد.
در اولين گام ،آزمون آماري به منظور سنجيدن نرمال يا غير نرمال بودن داده ها،انجام شده است.
….


محتویات تحقیق
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون فرضيات


مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:42
فرمت: PDF
بها: 5000 تومان