فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق-بررسی امكان کاربرد سیستم هزينه يابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

5-1 نتیجه گیری
همانطوري كه گفته شد هدف اصلي تحقيق حاضر “بررسي عوامل مؤثر بر امكان بكارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران” مي باشد. كه فرضيه اصلي دراين تحقيق ” اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است .” مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :
1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.
2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.
7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.
براي هركدام از پرسشهاي…


محتویات تحقیق
نتيجه گيري
پيشنهادات پژوهش
منابع و مآخذ

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 4
فرمت: PDF
بها: 1000 تومان