فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق – بررسی امكان کاربرد سیستم هزينه يابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتور سازی

2-1 مقدمه
امروزه سازمان ها، اعم از كوچك و بزرگ، درگير موقعيت هاي به مراتب پيچيده تر از گذشته اند. موضوعاتي نظير رقابت فشرده در بازار، نوسانات اقتصادي، بحران هاي روزمره در روابط بين المللي، پيشرفت سريع تكنولوژي در اغلب زمينه ها، حساسيت بيش از پيش عامل انساني در سازمان و بسياري از مسايل ديگر، اداره ي سازمانها را بسيار دشوارتر از گذشته كرده است. مديريت از وضع » يك تصميم براي يك عمر« به وضع »يك تصميم براي يك روز« بعضاً تغيير موضوع داده است. به جرأت مي توان گفت مديران سازمانهاي بزرگ اقتصادي، پنجاه سال پيش از اين به مراتب با تصميمات ساده تري نسبت به آنچه امروز اتخاذ مي كنند. مواجه بوده اند.
امروزه، رقابت بين شركتها در اكثر صنايع، جهاني شده است. شركت هايي كه در اين بازار رقابت كنند، در مسابقه اي نفس گير و شانه به شانه از جهت سطح كيفيت شركت كرده و هر شركتي كه بخواهد از ديگران جلو بيفتد، بايد از نوآوري هاي فناورانه برخوردار باشد. از آنجا كه نوآوري هاي فناورانه نقشي كليدي در اين رقابت دارند، شركت هاي رقيب با مقوله ي دشوار ديگري تحت عنوان » رقابت هزينه اي« روبرو هستند؛ زيرا بايد كيفيت مطلوب مشتري (با استفاده از نوآوري فناورانه) را با قيمت قابل تحمل بازار ارائه دهند.
بنابراين، شركتها براي ادامه ي بقاي خود بايد قيمت ها را به گونه اي تعيين كنند كه در بازار امروز قابل رقابت بوده و در عين حال حاشيه ي سود مورد نظر آنها را تضمين كند. از آنجا كه به طور روزافزوني، قيمت ها توسط بازار رقابت تعيين مي شوند، بايد براي رسيدن به سود، هزينه ها را كاهش داد.
كم كردن از هزينه ها، به كابوس سازندگان و روياي مشتريان تبديل شده است. البته كاهش هزينه ها به معناي سطح بالاتر استاندارد زندگي اجتماعي است. بنابراين، شركت هاي كنوني بازگشتي به سوي فلسفه ي اساسي » توليد كم هزينه كالاي با كيفيت « دارند.
» توليد كم هزينه كالاي با كيفيت« مقوله اي است كه از مرحله ي توسعه ي محصول شروع مي شود. برنامه ريزان بايد ويژگي هاي كيفيتي مطلوب مشتريان را مشخص كرده و در عين حال، قيمت محصول نيز توانايي رقابت در بازار را داشته باشد…


محتویات تحقیق
گفتار اول:
تاريخچه حسابداري
حسابداري از ديدگاههاي گوناگون
حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي
اهداف سيستم اطلاعات حسابداري
تعريف حسابداري بهاي تمام شده
عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده
دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي
تخصيص بهاي خدمات دواير پشتيباني
گفتار دوم:
سيستم هاي هزينه يابي نوين(ابزارهاي نوين در مديريت هزينه)
حسابداري مديريت
هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC )
دومين نسل هزينه يابي بر مبناي فعاليت
سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت
چهارمين نسل سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت
هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت
تمركز براي فعاليت ها
بازتاب صحت در استعمال منابع
گرايش هزينه تحت روش ABC
سطوح فعاليت در ABC
رديابي هزينه در سيتم ABC
طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)
مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت
مقايسه سيستم سنتي با سيستم ABC

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 61
فرمت: PDF
بها: 10000 تومان