فصل دوم-ادبيات و چهارچوب نظري تحقيق

2-1 مقدمه
دراين بخش از تحقيق ،تعريفي از عرضه عمومي اوليه، فرايند اجرا،و علل ناهنجاري هاي IPO به همراه توضيحي پيرامون عرضه اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران بيان خواهد شد.
2-2 نهادهاي مالي
هر روزه مردم به تعداد زيادي از وام گيرندگان مانند دولت ،بنگاه هاي اقتصادي و افراد وام مي دهند.وام گيرندگان از طريق بازار هاي مالي مستقيما با وام دهندگان تماس نمي گيرند بلكه وام دهي و وام گيري به طور غير مستقيم و به واسطه نهاد هاي مالي ،انجام مي پذيرد به اين صورت كه ،اين بازار ها به عنوان عامل اصلي در كاناليزه كردن منابع و وجوه مازاد از بخش هايي كه داراي منابع اضافي بوده و توان و قدرت و يا موقعيت به كارگيري آن را ندارند ،به سمت بخش هايي كه داراي كسري منابع بوده ولي توان و قدرت كافي در امر سرمايه گذاري دارند ،عمل مي نمايند.بازار هاي مالي كه شامل بازار پول،سرمايه ،بازار تنزيل ،بازار اوراق بهادار و بازار ارز مي باشند ،نقش هاي زير را برعهده دارند:
1.تعيين قيمت براي دارايي مالي :قيمت دارايي مالي،از تقابل عرضه و تقاضاي آن دارايي تعيين مي گردد كه تحقق اين امر مستلزم وجود شرايطي نظير كارا بودن بازار و رقابتي بودن آن مي باشد؛در اينجا كارايي و رقابت،مكمل يكديگرند يعني هرچه شرايط رقابتي تر باشد ،كارايي افزايش يافته و در نتيجه قيمت دارايي هاي مالي و وجوه و سرمايه به واقعيت نزديكتر گشته و شرايط را براي اتخاذ تصميم عقلاني براي عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه فراهم مي نمايد و در نتيجه تخصيص بهينه منابع فراهم مي شود.
2.ارائه اطلاعات و كاهش هزينه هاي معاملات :بازار هاي مالي به عنوان حلقه ارتباطي ميان سرمايه گذاران و سرمايه پذيران در ارائه اطلاعات صحيح و كاهش هزينه هاي انجام معامله مي باشند.در صورتي كه بازار هاي مالي بتوانند در تفسير و تجزيه و تحليل اطلاعات ،به درستي عمل نمايد،در آن صورت براي هر دو گروه ياد شده اين اطمينان حاصل مي گردد كه بازده سرمايه گذاران و نيز هزينه هاي تامين مالي قابل قبول خواهد بود.
2-3بازار پول و سرمايه
بازار هاي مالي را بر اساس سررسيد حق مالي ،مي توان به دوبخش بازار پول و بازار سرمايه طبقه بندي نمود كه با توجه به عملكرد ها مخصوص به خود نه تنها از يكديگر جدا نيستند ،بلكه عمدتا مكمل هم نيز مي باشند.
….


محتویات تحقیق
نهادهاي مالي
بازار پول و سرمايه
بازار اوليه و ثانويه
بازار هاي متشكل و غير متشكل
نقش بورس اوراق بهادار دركشور
روش هاي انجام عرضه عمومي اوليه
فرايند ثبت دفتري
ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام
عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات: 49
فرمت: PDF
بها: 5000 تومان