فصل اول – كليات

1-1-بیان مسئله
يكي از موضوعات مهم اقتصادي و مالي،عرضه سهام به صورت عمومي و تبديل مالكيت خاص به عام مي باشد كه به دليل منافع بسيار زياد آن مانند افزايش شرمايه،رقابت بيشتر ،كسب معافيت هاي مالياتي ،دسترسي به منابع مالي ارزان قيمت و … ،غالبا مورد استقبال شركت ها نيز واقع مي گردد.
در كشورهاي پيشرفته و داراي بورس هاي صاحب نام ،سالانه شركت هاي زيادي براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود مي نمايند كه در برخي موارد به 300-400 مورد در سال نيز مي رسد؛ليكن يكي از مسائلي كه در اين زمينه با آن روبه رو هستند ،ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام ،شامل ارزش گذاري زير قيمت ،افت قيمت در بلند مدت و عرضه عمومي اوليه داغ،مي باشد كه به دليل اهميت آن ، موضوع پژوهش هاي بسيار يواقع شده است.
با توجه به گسترش دامنه خصوصي سازي در كشور ،مواجهه با ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه در بورس اوراق بـهادار تهران،امري متحمل است و اهميت تحقيق حاضر را نشان مي دهد.
لذا مسئله اصلي اين پژوهش كه در اين تحقيق به آن پاسخ خواهيم گفت،اين است كه :
آيا در بورس اوراق بهادار تهران،همانند ديگر بورس هاي توسعه يافته ،ناهنجاري هاي مرتبط با عرضه عمومي اوليه وجود دارد ؟
در ايران،در ارتباط با عرضه عمومي اوليه سهام،روش ها ،نحوه قيمت گذاري و … بررسي هايي انجام پذيرفته است ولي پيرامون ناهنجاري هاي آن كمتر پرداخته شده ،لذا از اين جهت مي توان اين تحقيق را از سايرين متمايز نمود.

محتویات تحقیق
سوال های تحقیق
اهداف تحقیق
فرضيه های تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
قلمرو تحقیق