سقوط در سالمندان

عدم تعادل و سقوط بیشترین خطری است که سالمندان را تهدید می کند. سالمندان به علت تغییرات جسمی و حرکتی ناشی از کهولت سن از جمله کاهش دید، کاهش شنوایی، ضعف تعادل، کندی حرکتی، بیماری های ناتوان کننده ( آرتریت مفصل زانو، ضعف عضلانی و …) ، مصرف داروها، سرگیجه، گیجی وعدم تمرکز و نامناسب بودن شرایط محیط بیشتر در معرض حوادث خانگی و خیابانی قرار می گیرند.
محتویات تحقیق
عوارض سقوط
مکان های شایع سقوط در سالمندان
سرگیجه وعدم تعادل بین سالمندان
راهکارهای عمومی برای ایجاد زندگی سالم در بین سالمندان