5 روش سنتی تامین آب در گذشته

 

كشور ايران در منطقه اي واقع است كه متوسط بارندگي ساليانه آن كمتر از يك سوم ميزان بارندگي جهان است، و ميزان آن را حدود 280 ميلي متر محاسبه كرده اند. لذا ايران جزء مناطق خشك و نيمه خشك محسوب بوده و از دير باز با كمبود آب مواجه بوده است. برای حل این مشکل همواره راه حل هایی اتخاذ می شود. در تحقيق حاضر بر اساس مرور منابع و استفاده از سايتهاي الكترونيكي به گردآوري مطلب درباره پنج روش سنتي تامین آب در ایران پرداخته ایم.