رایانش ابری

رایانش ابری یک روش نوین پردازش است که در آن منابع قابل گسترش و اغلب مجازی شده، به صورت یک سرویس پردازشی و از طریق شبکه‌های ارتباطی مانند شبکه‌های محلی و اینترنت عرضه می‌شود.
در این تحقیق، به تعریف ابر و رایانش ابری، تاریخچه سرویس‌های ابری، مدل‌های به‌کارگیری رایانش ابری پرداخته شد. معماری رایانش ابری، مزایا و نقاط قوت و ضعف آن بیان شد و در انتها نیز کاربرد رایانش ابری در حوزه‌های مختلف مطالعه شد.