تاثیرات توحید عملی در زندگی فردی و اجتماعی

توحيد، اولين و اساسي‌ترين شرط رستگاري و رسيدن به كمال معنوي است، توحيد، مهمترين موضوع مطرح شده در همه كتابهاي آسماني و مخصوصا قرآن مجيد است. توحيد، تنها هدف بعثت رسل و سر لوحه دعوت همه انبياء از آدم تا خاتم بوده است و در واقع، توحيد تنها دعوت مشترك همه انبياء و داعيان بوده است. در اسلام دو توحيد وجود دارد: نظري و عملي.
توحیدنظری بینش کمال است و توحید عملی جنبش در جهت رسیدن به کمال.توحید نظری پی بردن به «یگانگی » خداست و توحید عملی «یگانه شدن » انسان است. توحید نظری «دیدن » است و توحید عملی “رفتن” .
توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی تنها خدا را مطاع و قبله روح و جهت حرکت و ایده آل قرار دادن، و طرد هر مطاع و جهت و قبله و ایده آل دیگر، یعنی برای خدا خم شدن و راست شدن، برای خدا قیام کردن، برای خدا خدمت کردن، برای خدا زیستن، برای خدا مردن.
در این تحقیق، ابتدا به تعریف معنای توحید پرداخته ، سپس تاثیرات فردی و اجتماعی توحید را توضیح می‌دهیم.