قوانین وروش های مختلف تجارت الکترونیک در ایران

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. ایران مانند دیگر کشورها دارای شرکت های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند و روشهای مختلف تجارت الکترونیک نیز در ایران استفاده می شود.

محتویات تحقیق
مقدمه
تعریف تجارت الکترونیک
روش های مختلف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک در ایران
قانون تجارت الکترونیک
نتیجه گیری و مراجع

مشخصات تحقیق
تعداد صفحات:15
فرمت: PDF
قیمت: 2000 تومان