بخش پذیری

بخش پذیری از ساده‌ ترین و اصلی ترین مفاهیم ریاضی است. در این فایل آموزشی قاعده بخش پذیری بر اعداد 2 تا 15 را به ساده ترین روش می آموزیم.