اگر پیامبران در جوامع بشری ظهور نمی نمودند، انسان ها چه سرنوشتی پیدا می کردند