اپیدمیولوژی دیابت

دیابت بعنوان شایعترین بیماري متابولیك با درگیري حدود ٧ درصد از جمعیت بالغین دنیا شیوعي رو به افزایش داشته در ٢٠ سال آینده این میزان دو برابر خواھد شد.
نگراني عمده از پاندمي دیابت افزایش شیوع ناتواني و مرگ و میر حاصل از عوارض بیماري است كه ١۵ درصد كل بودجه ي بهداشتي جامعه را بخود اختصاص ميدهد.
دیابت با عوارضي چون بیماريهای قلبي عروقي، رتینوپاتي، نفروپاتي و غیره مسئول ۴ میلیون مرگ در سال بوده و علت ٩ درصد كل مرگهاي جهان محسوب ميگردد و از نظر بار بیماريها در رتبه ۴ تا ١٠ در كشورهاي مختلف قرار دارد.
محتویات تحقیق
تقسیم بندی سبب شناسی دیابت
بررسی های انجام شده در مورد دیابت در ایران
بروز و شیوع دیابت
افراد در معرض خطر
دیابت در سالمندان
پیشگیری و کنترل دیابت
کمیته کشوری دیابت
برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2
عوارض مزمن دیابت
درمان دیابت