امنیت در رایانش ابری

رایانش ابري در حقیقت، مبتنی بر معماري توزيع شده می‌باشد، که ازطريق پروتکل‌هاي رايج اينترنت و استانداردهاي شبکه، قابل دسترسی می‌باشد. اين فن‌آوري جديد، نیازهاي کاربران را براي دريافت منابعی همچون منابع محاسباتی، شبکه ها، محیط ذخیره سازي، سرورها، سرويسها و کاربردها، بدون دستیابی فیزيکی کاربران به آنها و بدون صرف هزينه گزاف، تنها با پرداخت هزينه براساس میزان استفاده، دراختیار کاربران قرارداده است. اما درکنار مزاياي بینظیر آن نمی‌توان خطرها و تهديدهايی همچون، امنیت، ارتباط ناامن و اشتراک منابع و حملات داخلی را ناديده گرفت.
بنابراين مسئله امنیت در رایانش ابري يکی از چالش‌هاي مهم اين فناوري بوده و مانع اصلی گسترش آن می‌باشد، که فعالان در اين زمینه را وادار به يافتن راه ‌هاي مناسبی براي حل مشکل فوق نموده است.
در این تحقیق، روش‌های ایجاد امنیت در رایانش ابری را مورد مطالعه قرار داده و به دو دسته کلی تقسیم نموده ایم. امنیت زیرساخت و امنیت داده و ذخیره‌سازی. هر یک از روش‌ها را شرح داده و ویژگی‌های آن را بررسی نموده‌ایم.

محتویات تحقیق
امنیت داده و مدلهای آن در رایانش ابری
امنیت در لایه زیرساخت
مجازی سازی در لایه زیرساخت
انواع حملات در شبکه های مجازی
کارهای انجام شده در امنیت لایه زیرساخت در رایانش ابری