امنیت اطلاعات و الگوریتم‌های رمزنگاری

بحث امنیت اطلاعات در سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی رشد و تکامل یافته است. راه‌های بسیاری برای ورود به این حوزه کاری به عنوان یک حرفه وجود دارد. موضوعات تخصصی گوناگونی وجود دارد از جمله: تأمین امنیت شبکه و زیرساخت‌ها، تأمین امنیت برنامه‌های کاربردی و پایگاه‌داده‌ها، تست امنیت حسابرسی و بررسی سیستم‌های اطلاعاتی، برنامه ریزی تداوم تجارت و بررسی جرائم الکترونیکی و غیره.
امنیت اطلاعات در محیط های مجازی به عنوان یک امر حیاتی مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم امنیت مطلق در محیط مجازی امکان پذیر نیست چرا که همیشه نقایص تازه و راه های جدید نفوذ و فرصت های نو برای ایجاد مشکل که همه اینها خود ناشی از خطاهای انسانی است وجود خواهد داشت.
در این تحقیق در مورد امنیت اطلاعات، کنترل امنیت اطلاعات و الگوریتم‌های رمزنگاری مطالعه و بررسی انجام شد.