در مورد اتحادیه های تجاری منطقه ای مانند اوپک، اکو، آسه‌آن یا نفتا تحقیق کنید. در گزارش خود به آخرین اخبار یا تصمیم گیری های این اتحادیه اشاره کنید

محتویات تحقیق

اوپک

آخرین اخبار یا تصمیم‌گیر ی‌های اوپک

اکو و اهداف سازمان اکو

آخرین اخبار در مورد اکو

آ سه آن

اهداف تشکیل اتحادیه آ سه آن

آخرین اخبار یا تصمیم‌گیر ی‌های آ سه آن

قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی، یا نَفتا

مراجع