بررسي انواع ناهنجاري مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اصطلاح عرضه عمومي اوليه عبارت است از اين كه يك شركت براي اولين بار در طول دوران فعاليت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مي نمايد.
در بورس هاي صاحب نام، سالانه شركت هاي زيادي براي اولين بار مبادرت به عرضه عمومي سهام خود مي نمايد كه در برخي موارد به 300-400 مورد در سال نيز مي رسد ؛ لیكن يكي از مسائلي كه در اين زمينه با آن روبه رو هستند،ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام مي باشد كه به دليل اهميت آن ،موضوع پژوهش هاي بسياري واقع شده است؛ مهم ترين ناهنجاري هاي موجود در IPO “افت قيمت در بلند مدت ،ارزش گذاري زير قيمت و عرضه هاي عمومي اوليه داغ مي باشند كه به بيان ساده تر “بازده بلند مدت كمتر از بازده بازار ،بازده كوتاه مدت بالا تر از بازده بازار و بازار پر رونق ” مي باشند. با توجه به اين كه ارزش گذاري زير قيمت و افت قيمت در بلند مدت ،رايج تر هستند لذا مورد توجه بسياري از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقيق حاضر نيز دو ناهنجاري گفته شده مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
اين تحقيق به دنبال آن است تا به سئوالات ذيل پاسخ دهد:
-انواع ناهنجاري ها در ارتباط با اولين عرضه عمومي سهام چيست و به چه دليل ايجاد مي گرند؟
-آيا علت ايجاد ناهنجاري هاي موجود در بو.رس اورذاق بهادار تهران در اولين عرضه عمومي سهام ،ارزش گذاري زير قيمت واقعي است؟
-آيا علت ايجاد ناهنجاري هاي موجود در بورس اوراق بها دار تهران در اولين عرضه عمومي سهام ،افت قيمت در بلند مدت است؟
finance