توریسم
موضوع : تاثیر توسعۀ گردشگری بر بهبود شرایط اقتصادی
تعداد صفحات :6
قیمت: 1000 تومان
فرمت: PDF
ورمی کمپوست
موضوع : ورمی کمپوست چیست
تعداد صفحات :4
قیمت: 1000 تومان
فرمت: PDF
زباله
موضوع : زباله در گذشته و حال
تعداد صفحات :5
قیمت: 1000 تومان
فرمت: PDF
روش های سنتی تامین آب در گذشته
موضوع : روش های سنتی تامین آب در گذشته
تعداد صفحات :5
قیمت: 1000 تومان
فرمت: PDF
کاروانسرای رشت
موضوع : چهار نمونه از کاروانسراهای معروف شهر رشت
تعداد صفحات :6
قیمت: 1000 تومان
فرمت: PDF