شیوه هایی که افراد برای کاهش افسردگی و دستیابی به شادی به کار می برند

در شکل زیر با روش های جلوگیری از افسردگی و دستیابی به شادی آشنا می شویم:
راههای جلوگیری از افسردگی