آداب سلام کردن یا دست دادن

سلام و احوالپرسی و دست دادن، یکی از مهمترین اصول آداب معاشرت است که در هر کشوری آداب و رسوم خاص خود را دارد. در ادامه با اصول سلام و دست دان آشنا می شویم.