تأثیر مسئولیت پذیری، صداقت، احترام و انصاف در رضایت مشتری

رضایت مشتری در تداوم کسب و کار بسیار موثر است و رضایت مشتری بیش از هر چیزی با اخلاق رابطه مستقیمی دارد. برخی بر این باورند که کیفیت محصول نیز زاییده اخلاق و صداقت است. اخلاق کسب و کار مهمترین عامل فرهنگی در توسعه کسب و کار محسوب می شود. می توان آن را در قالب و ابعاد مختلفی مورد مطالعه و اجرا قرار داد. مسئولیت پذیری، صداقت، احترام و انصاف هر کدام نقش موثری در رضایت مشتری دارند. در این تحقیق به مطالعه هر کدام می پردازیم.